کشف واژه

از ترکیه تا ایران/به فارسی چه صدایت کنم؟

تصویری از ترکیه

برای ما ترکیه کشوری دور با فرهنگی پیچیده نیست. به غیر از نزدیکی مرزی در آداب، اعتقاد و فرهنگ هم نزدیکی بسیاری داریم. خواننده‌ها، نویسنده‌ها و بازیگران ترک در ایران جایگاه و خواستار مناسبی دارند. «آن‌ها» به دنبال معنی و ریشه اسم و فامیل صاحب‌خبران ترکیه رفته است تا در دوران قرنطینه با این یادداشت …