آرشیو برچسب ها: کشف واه

دشنام همی دهی؟ مرا باش!

دشنام

خوانش این کشف واژه دو دقیقه از زمان شما را پیش‌خرید می‌کند.   جدا از اولین قتل و نافرمانی در تاریخ ادیان، کدام اولین دیگر مستند است؟ اولین خنده، اولین گریه یا حتی اولین دشنام؟! هیچ‌کدام. نگارنده بر این باور است که دشنام دادن یا نفرین کردن شبیه به لم دادن روی بالشی از گل‌های …